Qui som‎ > ‎

Normes generals

Normes de Convivència de Caràcter General

 1. El respecte a la integritat física i moral i als béns de les persones que formen la comunitat educativa i d’aquelles altres persones i institucions que es relacionen amb el Centre amb ocasió de realitzar les activitats i els serveis d’aquest.

 2. El respecte, la tolerància davant de la diversitat i la no discriminació.

 3. La correcció en el tracte social, especialment mitjançant la utilització d’un llenguatge correcte i educat.

 4. L’interés per desenvolupar el treball i la funció propis amb responsabilitat.

 5. La puntualitat i el respecte als horaris a fi de no interrompre activitats.

 6. El Centre només es farà responsable de l’alumnat dins de l’horari lectiu ordinari o si es troba realitzant alguna activitat extraescolar programada. Per tant abans de l’hora d’entrada (9 INF i PRI i 8’10 ESO) el Centre no es pot responsabilitzar de l’alumnat que està a la porta de l’escola o al pati, ja que no hi ha personal per a poder fer aquestes tasques. Qualsevol cosa que ocórrega en aquest període temporal previ a l’entrada no serà responsabilitat del Centre.

 7. És responsabilitat de les famílies recollir puntualment els seus fills i filles quan finalitzen les activitats en què es troben matriculats.

 8. L’assistència dels pares, mares o tutors a les reunions d’aula i a les entrevistes a les quals siguen citats són obligatòries (art. 54 del Reglament de Règim Interior).

 9. Si es produeix la ruptura familiar cal informar, obligatòriament el Centre aportant la documentació que determine qui és el posseïdor de la guarda i custòdia de l’alumne o alumna.

 10. Cal portar el material i tot allò necessari per a realitzar les tasques escolars. L’alumnat que no ho porte estarà incorrent en una falta contra la convivència i podrà ser amonestat per aquesta circumstància.

 11. Sempre que un alumne haja d’abandonar el centre durant l’horari lectiu, el seu el pare, mare, tutor/a haurà de comunicar-ho al tutor/a i després venir a recollir-lo.

 12. El respecte pel treball i la funció de tots els membres de la Comunitat Educativa.

 13. La cooperació en les activitats educatives o convivencials.

 14. La bona fe i la lleialtat en el desenvolupament de la vida escolar.

 15. La utilització adequada de l’edifici, el mobiliari, les instal·lacions i el material del Centre, d’acord amb la seua destinació i les seues normes de funcionament, així com el respecte a la reserva d’accés a zones concretes del Centre.

 16. Els espais comuns són també llocs de treball, per tant evitarem carreres, jocs i crits en els corredors, i transitarem per ells amb ordre i normalitat, sense entrebancar el pas d’altres persones.

 17. En els moments que compartim els patis, evitarem aquells jocs que suposen riscs per als demés, especialment per als més xicotets .

 18. Mantenir el material sempre net i en perfecte estat, tant el propi com el de la classe.

 19. El desenvolupament d’hàbits saludables que tinguen en compte el respecte a la persona: afavorir el consum d’aliments adequats i prevenir contra l’ús de substàncies nocives per a l’organisme.

 20. La cura en la higiene i la imatge personal i l’observació de les normes del Centre en aquest sentit.

 21. La vestimenta i el calcer han de ser els adequats per a realitzar les activitats quotidianes del Centre.

 22. L’alumnat de Primària i Secundària ha d’acudir a la classe d’Educació Física amb l’equipament esportiu propi del Centre.

 23. No es pot fer ús de qualsevol aparell electrònic (mòbil, MP3, Ipod,...) durant l’horari escolar. Si algú fa ús s’aplicarà allò establert al Reglament de Règim Interior.

 24. El Centre no es farà responsable del mal ús que poguera fer un alumne o alumna d’imatges preses o gravades mitjançant aparells electrònics contravenint tot allò disposat al present Reglament a l’efecte.

 25. Evitar dur objectes inadequats que causen distracció o que puguen atemptar contra els altres, i que no necessitem en la nostra tasca educativa. No es podran portar llepolies, joguines, balons de cuiro ni similars.

 26. Respectar tot allò que no siga nostre, incloent-hi les pertinences dels companys o dels educadors i el material del Centre.

 27. En general, el compliment dels deures que s’assenyalen en la legislació vigent i en el Reglament de Règim Intern.


Normes Bàsiques de Funcionament d’Educació Infantil 1r Cicle

Entrada i eixida de l’escola

 1. Pel matí es podrà entrar entre les 9:00 i les 10:00 h. L’eixida serà entre les 12:20 i les 12:30 h. Per la vesprada s’entrarà entre les 15:00 i les 15:30 h. i l’eixida entre les 17:50 i les 18:00 h.

 2. Quan algun familiar passe a recollir algun xiquet o xiqueta i la mestra no el conega, haurà de presentar, obligatòriament, la targeta d’autorització i identificar-se si la mestra així ho requereix.

 3. Els familiars de l’alumnat no podran accedir a les instal·lacions del centre amb animals o fumant.

 4. Cal avisar per escrit a la tutora, indicant el motiu, sempre que es sàpiga que s’arribarà tard o no es podrà assistir a classe.

 5. Si l’absència del centre es preveu llarga caldrà notificar-ho a l’administració del Centre i a la tutora.

Reunions d’aula

 1. A aquestes reunions només assistiran les persones convocades. No es pot acudir al Centre acompanyats dels xiquets, i molt menys deixar-los jugant a soles en les instal·lacions de l’escola. El Centre no es fa responsable d’allò que els puga succeir, ja que no disposa de capacitat per fer-se càrrec de la seua guarda i atenció.

Activitats fora del Centre

 1. L’assistència a les activitats organitzades pel Centre i que tenen lloc fora de les seues instal·lacions (activitats complementàries) són d’assistència obligatòria.

 2. Caldrà respectar els terminis d’inscripció en les activitats complementàries. Si no es fa es perd el dret a participar en l’activitat.

Higiene i Salut

 1. Si la xiqueta o el xiquet té febra o contrau alguna malaltia vírica o infectocontagiosa haurà de quedar-se a casa fins que no existisca cap risc de contagi per als altres.

 2. Cal repassar les ungles dels xiquets o xiquetes setmanalment. És molt important que les porte curtes perquè no suposen un perill, tant per a ell/a com per a la resta de companys.

 3. El xiquet o xiqueta que porte “paquet” haurà de dur un pot de tovalloles higièniques i una bossa gran de bolquers (“paquets”).

 4. L’alumnat HA DE PORTAR UNA MUDA COMPLETA segons l’època de l’any, hivern/estiu. A la bossa ha d’estar escrit el seu nom.

Menjador

 1. L’horari del Menjador serà de 12:30 a 15:00 h.

 2. Si algú no ha pogut assistir a la sessió del matí es podrà incorporar al Menjador a les 12:30 h.

 3. Qui faça ús del Menjador haurà de dur pitets i un llençol ajustable, marcats amb el nom i cognoms.

 4. Després de dinar es fa la migdiada durant 1 hora.

Altres

 1. A principi de curs s’ha de lliurar a l’escola una fotocòpia de la targeta del SIP i 4 fotografies tamany carnet.

 2. Per cada mes que es falte a classe, es pagarà en un 75% de l’import del rebut mesual.

 3. La roba i els objectes propis de cada alumne (jaqueta, abric,...) han d’anar marcats amb el nom i cognom. No s’han de posar inicials. I han de dur una beta suficientment gran per poder penjar-la als penja-robes.

 4. L’esmorzar portarà el nom escrit i es deixarà en la cistella dels esmorzars. No es poden portar ni vidres, ni culleretes ni “bolleria” industrial.

 5. Per parlar amb les mestres caldrà esperar a l’hora de l’eixida quan la classe estiga ja buida.

 6. El professorat no pot administrar cap tipus de medicació a l’alumnat. Els medicaments s’han de prendre a casa; no s’han de dur a l’escola. En casos especials caldrà complir el protocol establert pel Centre.

 7. Per a la celebració d’aniversaris no s’han de portar ni regals, ni repartir invitacions.

 8. L’alumnat ha d’anar amb roba còmoda per tal de fomentar la seua autonomia. Cal evitar la roba complicada (tirants, cinturons, botons, cremalleres...).

 9. Les informacions de caràcter general per als pares i mares es penjaran al tauler d’anuncis que hi ha a l’entrada de l’escola infantil.


Normes Bàsiques de Funcionament d’Educació Infantil 2n Cicle

Entrada i eixida de l’escola

 1. L’entrada a les aules del 2n cicle d’Educació Infantil es realitzarà, exclusivament, per la porta que dona a la Plaça de la Ribera.

 2. La porta d’entrada al centre es tancarà a les 9:10 h. pel matí i a les 15:10 h. Per la vesprada.

 3. Les classes finalitzaran pel matí a les 12:00 h. i per la vesprada a les 17:00 h.

 4. Per al bon funcionament de les classes l’alumnat entrarà, a soles, des del pati. Els pares i familiars hauran de fer els acomiadaments curts i al pati. No cal acompanyar-los a dins de l’aula.

 5. Els primers mesos del curs de tres anys és imprescindible presentar la targeta d’autorització per tal d’arreplegar el xiquet o xiqueta, tant a migdia com per la vesprada.

 6. Quan algun familiar passe a recollir algun xiquet o xiqueta i la mestra no el conega, haurà de presentar, obligatòriament, la targeta d’autorització i identificar-se si la mestra així ho requereix.

 7. Els familiars de l’alumnat no podran accedir a les instal·lacions del centre amb animals o fumant.

 8. Quan s’arribe tard cal incorporar-se a l’hora del pati i entrar per la porta del Menjador.

 9. Cal avisar per escrit a la tutora, indicant el motiu, sempre que es sàpiga que s’arribarà tard o no es podrà assistir a classe.

 10. Si l’absència del centre es preveu llarga caldrà notificar-ho a l’administració del Centre i al tutor o tutora.

 11. Quan es tinga necessitat d'utilitzar el servei del menjador cal comunicar-ho a les 9 h. del matí, per escrit, a la tutora.

Reunions d’aula

 1. A aquestes reunions només assistiran les persones convocades. No es pot acudir al Centre acompanyats dels xiquets, i molt menys deixar-los jugant a soles en les instal·lacions de l’escola. El Centre no es fa responsable d’allò que els puga succeir, ja que no disposa de capacitat per fer-se càrrec de la seua guarda i atenció.

Activitats fora del Centre

 1. L’assistència a les activitats organitzades pel Centre i que tenen lloc fora de les seues instal·lacions (activitats complementàries) són d’assistència obligatòria.

 2. Caldrà respectar els terminis d’inscripció en les activitats complementàries. Si no es fa es perd el dret a participar en l’activitat.

Higiene i Salut

 1. Si la xiqueta o el xiquet té febre o contrau alguna malaltia vírica o infectocontagiosa haurà de quedar-se a casa fins que no existisca cap risc de contagi per als altres.

 2. Cal repassar les ungles dels xiquets o xiquetes setmanalment. És molt important que les porte curtes perquè no suposen un perill, tant per a ell/a com per a la resta de companys.

 3. Quan comencen la classe de 3 anys és IMPRESCINDIBLE que els xiquets/es controlen els esfínters (pipi i caca) totalment.

 4. L’alumnat de la classe de 3 anys HA DE PORTAR UNA MUDA COMPLETA segons l’època de l’any, hivern/estiu. A la bossa ha d’estar escrit el seu nom.

Altres

 1. La roba i els objectes propis de cada alumne (jaqueta, abric,...) han d’anar marcats amb el nom i cognom. No s’han de posar inicials. I han de dur una beta suficientment gran per poder penjar-la als penja-robes.

 2. L’esmorzar portarà el nom escrit i es deixarà en la cistella dels esmorzars. No es poden portar ni vidres, ni culleretes ni bolleria industrial.

 3. El professorat no pot administrar cap tipus de medicació a l’alumnat. Els medicaments s’han de prendre a casa. No s’han de dur a l’escola. En casos especials caldrà complir el protocol establert pel Centre.

 4. Per a la celebració d’aniversaris no s’han de portar ni regals, ni repartir invitacions.

 5. L’alumnat ha d’anar amb roba còmoda per tal de fomentar la seua autonomia. Cal evitar la roba complicada (tirants, cinturons, botons, cremalleres...).

 6. Cadascú s’ha de llevar tot sol l’abric i posar-se el “babero” sense ajuda.

 7. Les informacions de caràcter general per als pares i mares es penjaran al tauler d’anuncis que hi ha a l’entrada de l’escola i les informacions específiques de cada classe al tauler que hi ha al costat de cada porta .


Normes Bàsiques de Funcionament de Primària

Entrada i eixida de l’escola

 1. La porta d’entrada al centre es tancarà a les 9:10 h. pel matí i a les 15:00 h. Per la vesprada.

 2. Per al bon funcionament de les classes l’alumnat entrarà, a soles, des del pati de l’escola per la porta assignada al seu curs. Els pares i familiars hauran de fer els acomiadaments al pati. No cal acompanyar-los a l’aula.

 3. A l’hora de l’eixida els qui vinguen a recollir l’alumnat s’esperaran al pati o a la porta del centre, no de la classe.

 4. Quan s’arribe tard cal incorporar-se a l’hora del pati i entrar per la porta del menjador.

 5. Cal avisar per escrit al tutor o tutora, indicant el motiu, sempre que es sàpiga que s’arribarà tard o no es podrà assistir a classe.

 6. Si l’absència del centre es preveu llarga caldrà notificar-ho a l’administració del Centre i al tutor o tutora.

 7. Quan es tinga necessitat d'utilitzar el servei del menjador cal comunicar-ho a les 9 h. del matí en l’oficina d’administració de l’escola.

Durant l’horari lectiu

 1. L’alumnat assumirà les tasques de manteniment que li pertoquen: encarregat de la setmana, del pati, etc.

 2. Cal participar correctament en les obligacions de manteniment del centre (també és educació): recollir papers durant el pati, fer les tasques del setmana, col·laborar en l’ordenació del material (fulls, ...)

 3. Cal tenir cura del mobiliari propi a l’aula.

 4. S’ha de fer un ús correcte del material de la biblioteca: respectar terminis, tenir cura dels llibres...

 5. S’han de respectar els torns de jocs al pati: dilluns, dimecres i divendres es poden fer jocs amb pilota. Dimarts i dijous es fan jocs alternatius.

 6. Cada curs ocuparà la seua zona de pati segons quede establert a la primera assemblea d’alumnat de primària del curs.

 7. Ningú pot eixir de l’aula entre classes, sense permís del mestre/a.

 8. No es pot jugar a pilota ni córrer pels passadissos i escales, ni llançar objectes de cap tipus.

Reunions d’aula

 1. A aquestes reunions només assistiran les persones convocades. No es pot acudir al Centre acompanyats dels xiquets, i molt menys deixar-los jugant a soles en les instal·lacions de l’escola. El Centre no es fa responsable d’allò que els puga succeir, ja que no disposa de capacitat per fer-se càrrec de la seua guarda i atenció.

Després d’una absència

 1. En el cas d’haver-se perdut un examen durant el temps de malaltia o haver coincidit amb la data de lliurament d’un treball, el farà en tornar a classe.

Activitats fora del Centre

 1. L’assistència a les activitats organitzades pel Centre i que tenen lloc fora de les seues instal·lacions són d’assistència obligatòria.

 2. Durant aquestes activitats fora del Centre caldrà portar el xandall o la samarreta de l’escola.

 3. Durant les excursions caldrà guardar escrupolosament les normes marcades pel professorat que hi participe. Qualsevol incompliment serà sancionat de la mateixa manera que si es produís a l’aula.

 4. Caldrà respectar els terminis d’inscripció en les activitats complementàries. Si no es fa es perd el dret a participar en l’activitat.

Altres

 1. La roba i els objectes propis de cada alumne (jaqueta, abric,...) han d’anar marcats amb el nom i cognom. No s’han de posar inicials.

 2. L’alumnat de Primer i Segon cal que porte el nom escrit a l’esmorzar.

 3. El professorat no pot administrar cap tipus de medicació a l’alumnat. Els medicaments s’han de prendre a casa; no s’han de dur a l’escola. En casos especials caldrà complir el protocol establert pel Centre.

 4. És obligat dur signades totes les notes que porten a l’agenda.


Normes Bàsiques de Funcionament de Secundària

Entrada i eixida de l’escola

 1. L’entrada al centre és a les 8:10 h i 15:00 h. Per tant, la incorporació posterior a aquest horari suposarà haver de quedar-se fora de la classe amb el professor de guàrdia. Per la vesprada s’apuntarà el retard al llibre de registre, però l’alumnat entrarà a les classes.

 2. L’alumnat que arribe tard pel matí cal que s'espere al pati fins a les 9 h., aleshores pugen, busquen al professor de guàrdia a la sala de professors, que els posarà una pegatina de retard i els indicarà què han de fer fins a les 9:10 h que s’incorporaran a la classe següent.

 3. L’alumnat que arribe tard per causes justificades, s’incorporarà a les classes a l’hora del pati, entrant per la porta del Menjador.

 4. Cal avisar per escrit al tutor o tutora, indicant el motiu, sempre que es sàpiga que s’arribarà tard o no es podrà assistir a classe.

 5. Si l’absència del centre es preveu llarga caldrà notificar-lo a l’administració del Centre i al tutor o tutora.

 6. Quan es tinga necessitat d'utilitzar el servei del menjador cal comunicar-ho a les 9 h. del matí en l’oficina d’administració de l’escola.

Durant l’horari lectiu

 1. L’alumnat assumirà les tasques de manteniment que li pertoquen: encarregat de la setmana, del pati, etc.

 2. Cal participar correctament en les obligacions de manteniment del centre (també és educació): recollir papers durant el pati, fer les tasques del setmana, col·laborar en l’ordenació del material (fulls), portar aigua a les classes d’infantil.

 3. Cal tenir cura del mobiliari propi a l’aula.

 4. S’ha de fer un ús correcte del material de la biblioteca: respectar terminis, tenir cura dels llibres... L’alumnat que no lliure els llibres dins al termini indicat haurà de pagar una multa de 0’25 € per dia. Si algun alumne/a perd el llibre, haurà de reposar-ne un de nou. Si algun alumne/a deu diners a la biblioteca, no podrà traure cap llibre fins que no pague el que deu.

 5. Ningú pot eixir de l’aula entre classes.

 6. No es pot eixir al lavabo entre hores, sols amb el permís del professorat.

 7. No es pot jugar a pilota ni córrer pels passadissos i escales, ni llançar objectes de cap tipus.

Després d’una absència

 1. En el cas d’haver-se perdut un examen durant el temps de malaltia o haver coincidit amb la data de lliurament d’un treball, hauran de sol·licitar la realització de la prova i acabar-la en el termini d’una setmana.

 2. Si l’absència a un examen o el no lliurament d’un treball no està justificat adequadament se’ls farà la prova immediatament apareguen al centre.

 3. El dia que s’incorporen de nou a les classes, després d’una absència per malaltia, hauran de dur el justificant adient i ensenyar-lo al tutor/a sense deixar passar més temps.

 4. Quan un alumne no assisteix, el professor/a de cada àrea deixarà les fotocòpies amb el nom, la data i l'àrea en la carpeta de fundes de l'aula. Serà responsabilitat de l'alumne anar a buscar-les.

Activitats fora del Centre

 1. L’assistència a les activitats organitzades pel Centre i que tenen lloc fora de les seues instal·lacions són d’assistència obligatòria.

 2. Durant les excursions caldrà guardar escrupolosament les normes marcades pel professorat que hi participe. Qualsevol incompliment serà sancionat de la mateixa manera que si es produís a l’aula.

 3. Caldrà respectar els terminis d’inscripció de les eixides. En cas contrari l’alumnat no podrà participar en l’activitat i haurà de dur signada una justificació dels pares.

 4. Després d'una excursió l'alumnat haurà de tornar pel seu compte a sa casa des del punt d’arribada a Algemesí.

Altres

 1. El professorat no pot administrar cap tipus de medicació a l’alumnat. Els medicaments s’han de prendre a casa. No s’han de dur a l’escola. En casos especials caldrà complir el protocol establert pel Centre.

 2. L'alumnat té l'obligació de dur signades totes les notes que porten a l’agenda, ja que ensenyar-ho signat suposa haver rebut la informació.

Aportacions

Cada principi de mes es passarà per domiciliació bancària un rebut amb l’import de:
 • Aportació de l’AMPA.
 • Les despeses de material escolar.
 • El servei de menjador per als usuaris.
 • Les activitats complementàries (excursions).
 • Les activitats extraescolars per als qui estan matriculats.