Pàgina inicial‎ > ‎

Eleccions al Consell Escolar 2011

20 d’oct. 2011, 6:36 publicada per Noèlia Montrull   [ actualitzat el 20 d’oct. 2011, 17:06 per webmaster maux ]
Estimats pares i mares:

El dilluns 28 de novembre farem les eleccions per tal de renovar, parcialment, la meitat dels membres de l’actual Consell Escolar del Centre.

Què és el Consell Escolar?
 • És el màxim òrgan de decisió i direcció del centre.
Quines són les seues funcions?

El Consell Escolar intervé i decideix, entre altres, sobre les següents qüestions:
 • Designació del director pedagògic i selecció del professorat.
 • Admissió d’alumnat.
 • Aprovació del pressupost, de la rendició anual de comptes, la programació general anual i el reglament de règim intern.
 • Elaboració de directrius per a activitats complementàries.
 • Supervisa l’activitat administrativa i docent.
Qui forma part del Consell Escolar?
 • El director.
 • Tres representants nomenats pel titular del Centre.
 • Quatre representants del professorat.
 • Quatre representants dels pares, mares o tutors legals de l’alumnat.
 • Dos representants de l’alumnat d’ESO.
 • Un representant del personal d’administració i serveis.
 • Un regidor o representant de l’Ajuntament del terme municipal on es troba el centre.
Quins membres del Consell Escolar s’han de renovar en aquesta convocatòria?
 • Un representant del titular del Centre.
 • Dos representants del professorat.
 • Dos representant dels pares i mares.
 • Dos representants de l’alumnat.
 • Incorporació, si és el cas, d’un representant de l’Ajuntament.
Qui pot ser elector i elegible?
 • L’alumnat de Secundària Obligatòria.
 • El professorat del Centre.
 • Els pares i mares o tutors legals de l’alumnat que estudia en nivells concertats. Caldrà que vegeu si esteu inclosos al cens electoral publicat en el tauló d’anuncis, fins el dia 31 d’octubre.
Què és la Junta Electoral?

És el grup de persones que s’encarreguen d’organitzar el procediment d’elecció en les condicions que millor asseguren la participació de tots els sectors de la comunitat educativa.

Qui forma part de la Junta Electoral?
 1. Membres nats:
  • El director, que la presidirà.
  • El titular del Centre o persona en qui delegue.
 2. Triats per sorteig:
  • Un professor o professora.
  • Un pare o mare d’alumne.
  • Un alumne o alumna d’ESO.
Funcions de la Junta Electoral
 • Aprovar i publicar el cens electoral que haurà d’elaborar prèviament el director.
 • Fixar el calendari electoral i determinar el període de presentació de candidatures.
 • Admetre i proclamar les candidatures.
 • Aprovar, si ho considera convenient, els models de paperetes electorals.
 • Promoure la constitució de les meses electorals.
 • Fixar l’horari durant el qual podran exercir el dret a vot els distints grups electorals.
Les Meses Electorals

Es constituirà una mesa electoral per cada un dels sectors de la comunitat educativa amb dret a elegir representants en el Consell Escolar en aquesta primera renovació parcial. Estarà composta pel director/a del Centre, que la presidirà, i dos vocals designats per sorteig entre l’electorat.

Les votacions

Les votacions es faran mitjançant sufragi directe, secret i no delegable. En aquesta elecció parcial, cada votant dipositarà en l’urna corresponent una papereta on haurà de marcar el nom o noms de les persones a les quals s’atorga la representació, fins el màxim de 2/3 del nombre de representants que s’han d’elegir en el sector respectiu. (Pares/mares: 2 creuetes com a màxim). Els electors que ho desitgen també podran emetre el vot per correu (Pregunteu a l’oficina del Centre).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:
 • Fins el dimarts, 17 de novembre (a les 18 hores)
 • Per presentar la teua candidatura hauràs d’anar a l’oficina del centre, omplir un imprés i deixar una fotocòpia del teu DNI i una fotografia de carnet.

PRESENTA LA TEUA CANDIDATURA!
PARTICIPA EN LA MARXA DE L’ESCOLA!
FES-TE PRESENT EN L’ÒRGAN QUE REPRESENTA TOTA LA COMUNITAT ESCOLAR!
Comments